ชื่อผู้นำครอบครัว 156

ข้อมูลที่อยู่

ต้นโด

เทศบาลนครหาดใหญ่

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
ด้านหลังชำรุด ผั่งประตูบ้าน
ต่อเติมบ้าน ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด ห้องน้ำเสียหาย ส่วนของห้องน้ำเติมเร็วเนื่องจากการก่อสร้าง ผิดรูปแบบ
สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ
ผ้าห่มไม่เพียงพอ เสื้อผ้าเด็กเล็กไม่เพียงพอ
ผ้าห่ม เสื้อผ้าเด็กเล็ก

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
บาางมือไม่เพียงพอ ไม่มีเงินซื้นมเด็ก
อาหารแห้ง นมเด็ก

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
ลุงไอเรื้อรัง ป้าเบาหวานกระเพาะหอบปวดเมื่อยเส้นทับกระดูก ลูกสาวปวดหัว หลานเป็นภูมิแพ้หอบ
ค่าใช้จ่ายในการรักษา ต้องการตรวจสุขภาพ

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

ไม่เพียงพอ หาเงินได้น้อย
รายได้เสริม

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

28,000.00 บาท/เดือน
7,000.00 บาท
5 คน
รายได้ไม่เพียงพอ

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ : งานที่ท่าที่บ้านได้
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

1.หัวหน้าชุมชนอู่ตะเภา เป็นอาหารแห้ง

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

อยากให้ น้องฟาริด้าได้เรียนจนจบเนื่องจากความพร้อมของครอบครัวไม่เพียงพอ

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1. ที่อยู่
2. สุขภาพ
3. อาหาร
4. เครื่องนุ่งห่ม