ชื่อผู้นำครอบครัว 154

ข้อมูลที่อยู่

ศาลาลุงทอง

เทศบาลนครหาดใหญ่

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
ฝาพนังหลังคาชำรุดเล็กน้อย
ค้างค่าเช่าบ้าน 10000 บาท

ให้ช่วยเรื่องค่าเช่าบ้าน
สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ


4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
ขายของได้น้อยบางทีก็มีซื้อแต่บางทีก็ไม่มี
ข้าวสารอาหารแห้ง

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
มีปัญหาสุขภาพเหนื่อยง่าย เจ็บป่วยเนื่องจากอายุเยอะแล้ว

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

รายรับน้อยใช้จ่ายวันต่อวัน
ใช้จ่ายวันต่อวันหมดไปค่าใช้จ่ายส่วนตัวไม่มีเงินเก็บ


7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

6,000.00 บาท/เดือน
6,000.00 บาท
0 คน
รายได้ไม่สม่ำเสมอบางวันก็ได้บางวันก็ไม่ได้เงินจากการทำงานเนื่องจากอายุมากแล้วและอยู่คนเดียว

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ : ช่วยเรื่องค่าเช่าบ้านค่าาใช้จ่ายอื่น ๆ

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

เคยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานเทศบาลหาดใหญ่เป็นข้าวสารอาหารแห้งไว้บริโภค 2 ครั้ง
ได้รับเงินผู้สูงอายุ

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

อยากให้ช่วยเหลื่อเรื่องเครื่องใช้ อาหาร และเงินไว้ใช้จ่าย

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1. เงินไว้ใช้จ่าย
2. อาหาร