ชื่อผู้นำครอบครัว 153

ข้อมูลที่อยู่

รัตนวิบูลย์

เทศบาลนครหาดใหญ่

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ บ้านหลานชาย
ผุพัง หลังคารั่ว ห้องน้ำไม่ถูกสุขลักษณะ
ซ้อมหลังคา ซ่อมตรงจุดที่ไม้ผุฟัง
สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ
เครื่องใช้ต่างๆเก่า

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
อาหารไม่ถูกสุขลักษณะมากนัก
อาหารเสริมสุขภาพให้คุณตา

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
หอบหืด ความดัน อัมพฤต
เครื่องวัดความดันในยามฉุกเฉิน(เพราะความดันขึ้นๆลงๆ) ไม้เท้าสำหรับค้ำเดินอาหารสุขภาพ แว่นตาอ่านหนังสือหรือไว้ใช้ยามจำเป็น

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

รายรับพอดีกับรายจ่าย
คุณยายภรรยาเจ้าของบ้าน ไม่มีงานเป็นหลักแหล่ง

เข้ากลุ่มออมเงิน อยากมีคนช่วยแนะนำการออม

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

5,000.00 บาท/เดือน
2,000.00 บาท
1 คน
อาชีพไม่คงที่ ย่ายขายขวดและรับจ่ายทั่วไป ส่วนลูกชายอาชีพรับก่อนสร้างซึ่งรับงานไม่คงที่แล้วแต่นายจ้าง

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ : คัดแยกขวด
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ : รับจ้างที่ต้องใช้แรงงานแต่ไม่หนักมาก เช่น ถอนหญ้า ตกแต่งสวน กวาดบ้าน

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

เงินคนพิการจากรัฐบาลเดือนละ 1000 บาท แต่มีปัญหาบ้างเพราะขอดการติดต่ออยู่พักหนึ่ง เงินผู้สูงอายุ 2 คน คนละ1000

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น


11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน