ชื่อผู้นำครอบครัว 150

ข้อมูลที่อยู่

รัตนวิบูลย์

เทศบาลนครหาดใหญ่

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ อาศัยที่ดินคนอื่นอยู่
หลังคารั่ว ห้องน้ำไม่ถูกสุขลักษณะ
ซ้อมหลังคา
สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ
เครื่องนอนไม่เพียงพอ เครื่องครัวไม่พอ เพราะ น้ำท่วม เมื่อหลายปีที่ผ่านมา
เครื่องนอน เครื่องครัวตามความจำเป็น

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
ขอข้างบ้านกินบ้าง ทำอาหารเองบ้าง กินอาหารไม่ถูกต้องตามโภชนาการ กินน้ำประปาต้ม
อาหารบำรุงสำหรับผู้สูงอายุ น้ำดื่มสะอาด

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
โรครูมตอย โรคข้อเสื่อม สายตา เลอะเลือนบ้าน ความจำหลงๆ ลืมๆ
อยากได้ฟันปลอมใหม่

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

ไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่ง เพราะตัวคนเดียว
มีปัญหาสุขภาพ เริ่มแก่ชราแล้วไม่มีที่ไหนรับทำงาน อาศัยรับจ้างงานเบาๆ เช่นงานวัด (ล้างจาน ล้างผัก)

เงินช่วยเหลือแบบพิมีพอกิน งานที่คนป่วยหรือคนชราทำได้

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

600.00 บาท/เดือน
600.00 บาท
0 คน
ไม่มีอาชีพ

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ : งานเบาๆ ที่คนชราพอจะทำได้แต่ได่เก่งฝีมือมากนนัก

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

เงินเดือนผู้สูงอายุจากรัฐบาลเมื่อ ตุลาคม ปี 58
ยิ่งไม่มีหน่วยงานชุมชนเข้ามาช่วย อาศัยความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

หางานให้ทำ

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1. ที่พักอาศัย
2. อาชีพและรายได้
3.สุขภาพ
4. อาหาร
5.การออม