ชื่อผู้นำครอบครัว 146

ข้อมูลที่อยู่

หน้าสถานี

เทศบาลนครหาดใหญ่

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
ประตูบ้านเก่าชำรุด ครัวทำกับข้าวชำรุด หลังคาชำรุด
ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องครัว ซ่อมแซมบ้าน ปรับปรุงหลังคาใหม่
สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ
ไม่มีเตาแก๊ส ใช้ฟืนในการทำอาหาร
ต้องการเตาแก๊สใช้ในครัวเรือนต้องการทีวีเพื่อคลายเหงา เพราะยายอาศัยอยู่คนเดียว

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
ซื้อข้าวแกงถุง
ข้าวสารอาหารแห้ง

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
เป็นโรคความดันโลหิตสูง ปวดเข่าและปวดเมื่อยตามร่างกาย

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

มีการออมไม่มากนัก

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

700.00 บาท/เดือน
700.00 บาท
1 คน
ไม่มีความแน่นอนในการทำอาชีพ เพราะยายทำอาชีพค้ายายและมีปัญหาเรื่องสุขภาพ

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

ได้รับเงินช่วยเหลือจากทางเทศบาล เดือนละ 1000 บาท

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

ซ่อมแซมบ้าน ประตูบ้าน ห้องน้ำ ห้องส้วม และขอความช่วยเหลือในการทำห้องครัวใหม่

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1. สภาพที่อยู่อาศัย
2. อาหาร
3. อาชีพและรายได้
4. สุขภาพ
5. เครื่องหนุ่งห่ม