ชื่อผู้นำครอบครัว 145

ข้อมูลที่อยู่

หน้าสถานี

เทศบาลนครหาดใหญ่

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
ชำรุด หลังคาชำรุด ตัวบ้านชำรุด
ซ่อมแซมประตู และหลังคา ซ่อมแซมตัวบ้าน
สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ
เตาแก๊สชำรุดของใช้ในครัว เช่น หม้อ จาน มีไม่เพียงพอ และเสื้อผ้ามีไม่เพียงพอ
เตาแก๊สใหม่ และของใช้ในครัวใหม่

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
มีข้าวสารอาหารแห้งไม่เพียงพอ ในการบริโภคแต่ละวันลำบากมาก
ต้องการข้าวสาร และอาหารแห้งเพื่อยังชีพในแต่ละวัน

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
เป็นแผลที่ขาเดินไม่ได้ ไม่มีคนมาล้างแผลที่ขาให้
ต้องการหน่วยงานสาธารณะสุขมาดูแลอาการป่วยเพราะไม่มีเงินค่ารถไปโรงพยาบาล ต้องการอย่างเร่งด่วน

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

ไม่มีรายได้
อยากมีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

0.00 บาท/เดือน
0.00 บาท
0 คน
ไม่มีอาชีพ เพราะสุขภาพไม่แข็งแรง

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

ได้รับเงินจากเทศบาล เดือนละ 1000 บาท

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

ต้องการหน่วยงานสาธารณะสุขมาช่วยเหลือดูแลด้านสุขภาพ เพราะไม่มีเงินพอที่จะไปโรงพยาบาล (ค่าพาหนะ)
ต้องการเงินสนับสนุนในการยังชีพ ในแต่ละวัน

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1. ด้านสุขภาพ
2. อาชีพและรายได้
3. สภาพที่อยู่อาศัย
4. การออม
5. เครืองนุ่งห่ม