ชื่อผู้นำครอบครัว 143

ข้อมูลที่อยู่

ชุมชนประชาราษฎร์อุทิศ

เทศบาลนครหาดใหญ่

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ ที่ดินรถไฟ
ชำรุด หลังคามีรู พื้นพัง ไม่มีประตู
ต้องการสังกะสี ให้กั้นห้อง ซ่อมแซมหลังคา
สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ
ผ้าห่มไม่เพียงพอ
ผ้าห่ม

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
มีพอมีพอกิน มีเพื่อนบ้านนำอาหารมาให้บ้าง
ต้องการข้าวสารอาหารแห้ง

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
นางวาส เป็นกระเพาะ
นายสมชาย เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ได้รับอุบัติเหตุต้องดามเหล็กที่ขาทำงานไม่ได้


6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

รายได้น้อย รายจ่ายมาก

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

2,000.00 บาท/เดือน
2,000.00 บาท
3 คน
นางวาส ได้รับรายได้จากบุตรที่ส่งมาให้ ลูกชายทำงานไม่ได้และหลาน 2 คนยังเด็กอยู่

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

เทศบาลให้ข้าวสารอาหารแห้ง

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น


11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1. สภาพทีอยู่อาศัย
2. อาหาร
3. เครื่องนุ่งห่มของใช้ในครัวเรือน
4.คุณภาพ