ชื่อผู้นำครอบครัว 139

ข้อมูลที่อยู่

ท่าเคียน

เทศบาลนครหาดใหญ่

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
หลังคาชำรุด
เปลียนกันสาดน้ำฝน
สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ


4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
ข้าวสารไม่พอ
อยากให้ช่วยเรืองอุปโภค บริโภค เพราะไม่เพียงพอ

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
เป็นโรคความดัน เบาหวาน เดินได้ แต่ทำงานไม่ได้

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

คนในครอบครัวมีจำนวนมากไม่เพียวพอที่นะมีเงินออม
ไม่พอใช้ไมีมีหัวหน้าครอบครัวมี ลูก 8 คน

อยากให้มีเงินช่วยเหลือแต่ละเดือน

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

200,000.00 บาท/เดือน
20,000.00 บาท
11 คน
มีรายได้แค่คนเดียวเลี้ยงคนจำนวนมาก

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ : ทำอาหาร
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

food stamps ของเทศบาลนครหาดใหญ่ 3 ครั้ง
ได้รับเงินผู้สูงอายุ 20 คน

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

จำนวนประชากรเยอะ ส่วนใหญ่เป็นเด็กซึ่งไม่มีอาชีพ ไม่มีหัวหน้าครอบครัว
ทำงานคนเดียว สามีไม่สามารถทำงานได้

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1. อยากให้ช่วยเหลือ เด็กๆ เรื่องการศึกษา
2. ค่าใช้จ่ายในครอบครัว
3. อยากให้เปลียนหลังคาใหม่
4. อาหาร