ชื่อผู้นำครอบครัว 137

ข้อมูลที่อยู่

ท่าเคียน

เทศบาลนครหาดใหญ่

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
ประตูหน้าต่างชำรุดเล็กน้อย

สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ
ไม่มีเงินซื้อ
อยากให้ช่วยซื้อเสื้อผ้าให้

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน


5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
เป็นโรคความดันโลหิตสูง เส้นเลือดตีบ 1 คน
เป็นไซนัส 1 คน


6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

รายรับไม่มากพอที่จะมีกเงินออมเก็บสะสม
เงินเดือนไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย


7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

4,500.00 บาท/เดือน
4,500.00 บาท
1 คน
ทำงานคนเดียว อายุเยอะ เลียง 2 คน

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

ได้รับ food stamps ได้ 2 ครั้ง เป็นของเทศบาลนครหาดใหญ่

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

เรื่องอาหาร

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1. ช่วยเรื่องอาหาร
2. เรื่องเสื้อผ้า