ชื่อผู้นำครอบครัว 136

ข้อมูลที่อยู่

ท่าเคียน

เทศบาลนครหาดใหญ่

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
ประตูชำรุด ปิดไม่เข้าออกลำบาก
ช่วยซ่อมแซม
สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ


4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน


5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
เป็นโรคเบาหวาน 1 คน

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

ทำงานรายได้ไม่มากพอที่จะเก็บออม

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

6,000.00 บาท/เดือน
3,000.00 บาท
2 คน
ขายของได้ไม่สม่ำเสมอ รับจ้างทัไปรายวันไม่มีงานประจำทำงาน 2 คน เลี้ยง 4 คน

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ : ตัดผม
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

ได้รับการช่วยเหลือ food stmp ของเทศบาลนครหาดใหญ่

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

อาหารที่กินในแต่ละวัน
ช่วยเรื่องที่อยู่อาศัยเพราะเช่าอยู่ลำบาก

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1. อยากให้ช่วยผู้สูงอายุให้อยู่ดีกินดีมีเงินเพียงพอ
2. มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง