ชื่อผู้นำครอบครัว 135

ข้อมูลที่อยู่

ชุมชนแฟลตเคหะใหม่

เทศบาลนครหาดใหญ่

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
ไม่มีปัญหา

สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ


4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
ยายเป็นผู้ดูแลหลานพิการเป็นโรคไขมัน และความดันโลหิตสูง
มีเด็กพิการช่วยตัวเองไม่ได้ 2 คน 1 คนเป็นออทิสติก อีกคนเป็นลมชัก

ในอนาคต อยากให้ช่วยดูแลคนพิการทั้ง 2 คน

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

รายได้ไม่เพียงพอ
มีรายได้ทางเดียว จำวนสมาชิกในครัวเรือนเยอะ ทำให้ใช้จ่ายไม่เพียงพอต่อการออม


7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

7,000.00 บาท/เดือน
0.00 บาท
0 คน
มีคนหาเงินมาเพียงคนเดียว ซึ่งไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ : รับเย็บผ้า
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ : หากมีงานเย็บผ้ามาให้เท่าที่บ้านสามารถทำได้ แต่หากให้ออกไปทำข้างนอก จะทำไม่ได้ เพราะต้องดูแลลูกที่พิการ

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

โครงการfood stamp
เงินช่วยเหลือคนพิการ

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

รายได้ มาจุนเจือครวบครัว
อยากให้มีหน่วยงานใดก็ได้มาดูแลลูก2 คนที่พิการ เพราะ คนที่ดูแลมีอายุแล้วกลัวว่าวันหนึ่งจะดูแลไม่ไหว

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1. สุขภาพ (ดูแลลูกพิการ)
2. รายได้
3. อาหาร
4. การออม
5.เศรฐกิจพอเพียง