ชื่อผู้นำครอบครัว 133

ข้อมูลที่อยู่

ชุมชนแฟลตเคหะใหม่

เทศบาลนครหาดใหญ่

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
สภาพที่อยู่ปัจจุบันเพียงพอต่อความต้องการไม่ต้องการอะไรเพิ่ม

สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ
เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มไม่พอใช้
อยากได้เครื่องนุ่งห่ม

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
อาหารไม่เพียงพอ เนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอ
อยากได้อาหารของอุปโภคบริโภคมาจุนเจือครอบครัว

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ

อยากให้มีคนมาดูแลลูกชายที่พิการ และสามีที่พิการ

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

3,000.00 บาท/เดือน
3,000.00 บาท
3 คน
ได้รับเงินจากเงินคนพิการคนชรา ไม่ได้มาจากการหาเลี้ยงชีพ
ไม่มีใครที่สามารถหาเลี้ยงชีพได้ รายได้มาจากเงินผู้สูงอายุ กับเงินคนพิการตกเดือนละ 3000 บาทเท่านั้น


อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

เงินคนพิการ
เงินผู้สูงอายุ
food stamp
นอกเหนือจาก 3 ตัวนี้ ก็ไม่มีหน่วยงานใหนมาช่วย

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

ค่าใช้จ่าย รายได้ของครอบครัว
อยากให้มีหน่วยงานมาดูแลเรื่องคนพิการ เพราะสามีและลูกพิการไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1. รายได้
2. สุขภาพ
3. อาหาร
4. เครืองนุ่งห่ม