ชื่อผู้นำครอบครัว 13

ข้อมูลที่อยู่

หอนาฬิกา

เทศบาลนครหาดใหญ่

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
กำลังจะโดดไล่ที่ เพราะที่อยู่อาศัยปัจจุบันเป็นของรถไฟ
ต้องการที่อยู่ใหม่ คงทน ถาวร
สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ


4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
ได้กินบ้าง อดบ้าง แล้วแต่รายได้ในแต่ละวัน
ต้องการนมให้ลูกที่ป่วย

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
ลูกป่วยเป็นอัมพฤต ต้องดูแลใกล้ชิดตลอดเวลา สามีพิการ (กระดูกเสื่อม)
ให้เข้ามาดูแลเรื่องสุขภาพที่คนในครอบครัวป่วยอยู่

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

รายได้ไม่เพียงพอ ค่าใช้จ่ายเยอะ เนื่องจากลูกที่ป่วยมีค่าใช้จ่ายเยอะ
ต้องการให้ช่วยเรื่องที่จะได้มีเงินออม

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

4,000.00 บาท/เดือน
0.00 บาท
0 คน
รายได้ไม่แน่นอน เนื่องจากบางเดือนไม่ได้ขายของ รายไ้น้อยแต่รายจ่ายเยอะ

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

เทศบาลช่วยเหลือเรื่องข้าวสารและเรื่องคนเจ็บป่วยในบ้าน

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

ต้องการความช่วยเหลือให้ลูกที่ป่วย มีหลานเพิ่มมาอีกด้วย รอบบ้านมีงูเยอะ

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1.สุขภาพของคนในครอบครัว

2.ที่อยู่อาศัย