ชื่อผู้นำครอบครัว 122

ข้อมูลที่อยู่

ชุมชนไทรงาม

เทศบาลนครสงขลา

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
บางเดือนไม่มีค่าเช่าบ้าน ต้องขอผ่อนผัน

สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ


4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
ต้องเดินไปซื้อกับข้าวในตลาด เนื่องจากลุงมีอาการเจ็บขา

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
ลุงมีอาการปวดเข่า เนื่องจากหกล้ม

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

มีการออมเมื่อ 10 ปีที่แล้ว หลังจากนั้นก็ปิดบัญชี เนื่องจากต้องใช้เงินมาทำศพแม่

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

4,500.00 บาท/เดือน
4,500.00 บาท
2 คน
บางเดือนใช้ไม่พอ ต้องจ่ายค่าเช่าบ้านเดือนละ 1,000 บาท
ค่าน้ำ ค่าไฟ เดือนละ 500-600 บาท


อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา


10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

ไม่มี

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1. ค่าใช้จ่าย
2.ที่อยู่อาศัย