ชื่อผู้นำครอบครัว 121

ข้อมูลที่อยู่

ชุมชนไทรงาม

เทศบาลนครสงขลา

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
เป็นบ้านไม้ เริ่มผุพัง บ้านสร้างมานานแล้วแต่ไม่ได้ต่อเติม
อยากให้มาช่วยซ่อมบ้าน เช่น หลังคา ฝ้า
สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ
แต่ส่วนใหญ่เก่า
1.อยากได้เตาแก๊สใหม่

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
ได้กินไข่ ถ้ามีเงินก็จะซื้อหมูมาทำกิน
ข้าวสาร อาหารแห้ง

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
โรคหอบ

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

หาเช้ากินค่ำ
ช่วยค่าไฟ

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

9,000.00 บาท/เดือน
4,500.00 บาท
3 คน
รายได้ไม่แน่นอน บางวันได้ไม่ถึงร้อย

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ : ค้าขาย
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้
สนใจแต่ไม่มีที่ทำกิน รอบบ้านมันแออัด

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

ไม่มี

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

ขาดสนเรื่องน้ำใช้ ต้องไปขอใช้บ้านคนอื่น

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1. ซ่อมหลังคา ฝ้า
2.น้ำ
3. เตาแก๊ส