ชื่อผู้นำครอบครัว 120

ข้อมูลที่อยู่

ชุมชนไทรงาม

เทศบาลนครสงขลา

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
ติดค้างค่าเช่าบางเดือน ค่าเช่าเดือนละ 1,300 บาท ค่าน้ำ 700 บาท

สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ
ชุดนักเรียนไม่พอ มีแค่คนละชุด
ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
ต้องลดอาหารกินเหลือ 2 มื้อต่อวัน
ข้าวสาร อาหารแห้ง

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
1.ป้าป่วยเป็นความดัน นิ่ว ไขมันในเส้นเลือดไปหาหมอ 3 เดือน/ครั้ง
2.เด็กหญิงสุพิชญา ปวดท้องรุนแรงไปหาหมอ 3 เดือน/ครั้ง
3. นายสามารถ ป่วยพิการไม่สามรถเดินได้


6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

7,000.00 บาท/เดือน
20,005,000.00 บาท
5 คน
1.รายได้ไม่เพียงพอ
2.มีรายได้ไม่แน่นอน


อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ : ตัดเย็บเสื้อผ้า
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา


10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น


11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1. อุปกรณ์การตัดเย็บ
2.ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
3.การศึกษาของหลาน