ชื่อผู้นำครอบครัว 119

ข้อมูลที่อยู่

ชุมชนแฟลตเคหะใหม่

เทศบาลนครหาดใหญ่

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
ที่อยู่เก็บของเก่าที่เก็บมา ทำให้ในที่ห้องเช่าที่มีอยู่ เต็มไปด้วยของเก่า
ต้องการที่อยู่ใหม่
สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ
เสื้อผ้าไม่เพียงพอ ของใช้ในครัวเรือนมีไม่เพียงพอ
อยากได้เสื้อผ้ามาจุนเจือ

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
รายได้ม่เพียงพอต่อการซื้ออาหาร

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
เป็นโปลีโอส่งผลต่อการดำเนินชีวิต เดินไม่สะดวก

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

รายได้ไม่พอ ไม่มีแหล่งเงินออใดๆ เพราะราบได้ไม่เพียงพอ

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

4,000.00 บาท/เดือน
4.00 บาท
0 คน
อยู่ตัวคนเดียว แยกที่อยู่กับแม่ รายได้ที่ได้มีเลี้ยงตัวเองคนเดียว แต่ค่าครองชีพ รายจ่ายต่างๆ เช่นค่าเช่าบ้าน มีปริมาณสูง ไม่มีเงินออมทำให้รายได้ไม่เพียงพอ

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ : อยากให้ช่วยหางานให้ เพราะมีการศึกษาได้รับการศักษาถึงชั้น ม.3 (พิการแค่โปลิโอ การรับรู้ปกติดีทุกอยาง พูดจารู้เรื่อง

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

ฟูํดแสตมข์
เงินช่วยเหลือคนพิการ
นอกจาก 2 หน่วยงานนี้ก็ไม่ด้รับความช่วยเหลือ

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

อยากให้ช่วย เรืองอาหาร ที่อยู่อาศัย
อยากให้หางานให้ทำ เพราะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และได้รับการศึกษาพอจะนำไปใช้ในการทำงานได้

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1. อาหาร
2. เครื่องนุ่งห่ม
3. รายได้
4. ที่อยู่อาศัย