ชื่อผู้นำครอบครัว 118

ข้อมูลที่อยู่

ชุมชนแฟลตเคหะใหม่

เทศบาลนครหาดใหญ่

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
ที่ทำกินที่เก็บของเก่าเช่าอยู่แยกออกจากบ้าน
อยากได้ที่อยู่ที่มั่นคง ไม่ต้องเช่าอยู่
สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ
ส่วนใหญ่จะเป็นพวกชุดนักเรียนนักศึกษาของบุตร ทั้ง 6 คน ขาดแคลน ของใช้ในครัวเรือนส่วนใหญ่จะนำจากที่เก็บของเก่า มาปรับใช้ อายุงานไม่นาน
ชุดนักเรียนนักศึกษา ของบุตรทั้ง 6 คน

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
เนื่องจากรายได้มีทางเดียวไม่พอกับรายจ่าย บางครั้งอาหารก็ไม่เพียงพอกับคนในครอบครัวขางครั้งมีเพื่อนบ้านแบ่งปันอาหารให้
โครงการฟู๊ดแสตมข์ ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ อยากให้มีความถี่ในการแจกมากกว่านี้

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ


6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

รายได้ไม่เพียงพอ

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

5,000.00 บาท/เดือน
5,000.00 บาท
6 คน
รายได้ไม่เพียงพอเนื่องด้วยหัวหน้าครอบครัวเป็นคนหารายได้เพียงคนเดียว

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้
อยากให้มีการให้ความรู้เพิ่มเติมเสริมความเข้าใจ

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

ไม่มี ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานใด

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

อยากให้ช่วยเรื่องทุนการศึกษาของลูกมากกว่า เพราะมีลูก 6 คน อยากให้ทุกคนมีการศึกษาที่ดี

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครอบครัว
2. ที่อยู่อาศัย
3. อาหาร
4. เครื่องนุ่งห่ม
5. ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง