ชื่อผู้นำครอบครัว 115

ข้อมูลที่อยู่

ชุมชนไทรงาม

เทศบาลนครสงขลา

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
บ้านเก่าชำรุด อยู่มานานตั้งแต่บรรพบุรุษ
สภาพชำรุด ต้องเปลี่ยนแปลง
สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ


4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน


5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
ป่วยเส้นเลือดในสมองแตก พิการ
รักษาพยาบาลฟรี ในโรคอัมพฤก

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

ชุมชนไม่มีสหกรณ์ หรือออมทรัพย์

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

16,000.00 บาท/เดือน
8,000.00 บาท
2 คน
อาศัยบ้านเช่า 4 คน คนชรา 2 คน ไม่มีรายได้

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ : ไม่มีการรวมกลุ่มกันทำอาชีพ

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

1.เงินคนพิการ 800 ต่อเดือน
2.เงินคนชรา 600 ต่อเดือน สองคน

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

1. เส้นเลือดในสมองแตก
2.ให้มีอาชีพมั่นคง

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1. ที่ทำกิน
2.ที่อยู่อาศัย
3. เงินเลี้ยงชีพ