ชื่อผู้นำครอบครัว 114

ข้อมูลที่อยู่

ชุมชนไทรงาม

เทศบาลนครสงขลา

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ เดือนละ 2,500 บาท
แออัด น้ำท่วม บ้านชำรุดมาก
1. ค่าใช้จ่ายในบ้าน
2. ค่าซ่อมแซมบ้าน

สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ
รายได้ไม่พอ เพราะทำงานคนเดียว เก้บของขายนานๆครั้ง
ของใช้ในครัวเรือน

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
บางวันได้จากวัด อดมื้อกินมื้อ
ข้าวสาร อาหารแห้ง

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ


6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

ทำงานคนเดียวรายได้ไม่พอ
ช่วนเรื่องรายได้ จะได้ออมเงิน

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

10,000.00 บาท/เดือน
10,000.00 บาท
5 คน
ต้องใช้จ่ายทุกอย่างในบ้าน ลูกหลานต้องหาเงินเรียนเอง

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

ไม่มีหน่วยงานใดมาช่วย

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

แก้ปัญหาน้ำท่วม ยายอยู่บ้านคนดียวขนของไม่ทัน

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1.เครื่องอุปโภคบริโภค
2.น้ำปะปา
3.เงินสมทบทุนในครัวเรือน
4.สภาพแวดล้อมรอบบ้าน