ชื่อผู้นำครอบครัว 11

ข้อมูลที่อยู่

บ้านหาดใหญ่

เทศบาลนครหาดใหญ่

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
บ้านทั้งหลังไม่มีหลังคา ไม่มีฝา ประสบปัญหาตั้งแต่ตอนน้ำท่วม ต้องการความช่วยเหลืออย่างมาก
ให้การซ่อมแซมเพราะผู้ให้เช่าไม่ได้มีการซ่อมแซมให้แต่อย่างใด
สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ


4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน


5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
เป็นลมบ่อย หน้ามืด กินยาบ่อยเพื่อระงับ

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

รายได้ที่ใช้ในครัวเรือนก็ไม่เพียงพอ
อยากให้รัฐช่วยให้ครัวเรือนไม่เพียงพอ

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

3,500.00 บาท/เดือน
3,500.00 บาท
0 คน


อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ : หน้ามืดบ่อย ทำอะไรไม่ได้เพราะเวียนหัวบ่อย หน้ามือ ความดันขึ้นบ่อย

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

ความช่วยเหลือจากเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้รับข้าวสารปีละ 1 ครั้ง

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

ต้องการเงินอุดหนุนช่วยเหลือเพราะตัวป้าทำงานอะไรไม่ค่อยได้เวียนหัว มึนหัวบ่อยๆ เลยไม่มีรายได้เป็นของตนเองขายของเล็กๆ น้อยๆ ได้วันละไม่ถึง 100 บาท อาศัยเงินหลานชาย แค่เดือนละ 3,000 บาท ป้าเองก็ได้รับเงินสูงอายุ 600 บาท แต่ก็ไม่เพียงพอกับค่าอาหารและค่าใช้จ่ายต่างๆ อีกมากมาย

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1. เรื่องสุขภาพ
2. เงิน
3. ที่อยู่อาศัย