ชื่อผู้นำครอบครัว 109

ข้อมูลที่อยู่

ชุมชนสนามบิน

เทศบาลนครสงขลา

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ เช่าที่ราชพัสดุ
ไม่พอใช้จ่ายในครัวเรือน
อยากได้เงินมาจุนเจือครัวเรือน
สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ
1.ไม่มีเครื่องบริโภค
2.ไม่มีชุดนักเรียนให้หลาน

1.อยากได้เงินมาจุนเจือ
2.อยากได้ชุดให้หลาน

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
กินวันละ 2 มื้อ
ข้าวสาร อาหารแห้ง

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
1. เป็นคนไข้ติดเตียง
2.เดินไม่ค่อยไหว

อยากไปโรงพยาบาล แต่ไม่มีคนเฝ้าคนพิการที่บ้าน

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

มีเงินไม่พอ

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

0.00 บาท/เดือน
0.00 บาท
0 คน
ได้เงินบ้างไม่ได้บ้าง หัวหน้าครอบครัวพิการ

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

1.ได้รับเงินผู้สูงอายุ 1,200 ต่อเดือน
2.ได้รับเงินคนพิการ 1,740 จากประกันสังคม

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

ที่บ้านมีคนไข้ติดเตียงไม่สามารถช่วยตัวเองได้

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1.เงินช่วยเหลือครอบครัว
2.เครื่องบริโภคเช่น ข้าวสาร
3ทุนการศึกษา
4.เงินซ่อมแซมบ้าน