ชื่อผู้นำครอบครัว 101

ข้อมูลที่อยู่

ชุมชนบ้านบน

เทศบาลนครสงขลา

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
เช่าที่เค้าอยู่วันละ 25 บาท เป็นบ้านไม้สองชั้น สังกะสี
อยากได้ที่เป็นของตัวเอง เพราะรายได้น้อย
สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ


4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
กินตามรายวัน อยู่แบบพอเพียง

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
ลูกสาวเป็นโรคความดัน กับไขมันในเลือด

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

หากินรายวัน
อยากมีเงินออมแต่ไม่พอใช้

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

9,000.00 บาท/เดือน
4,500.00 บาท
1 คน
โรงงานที่ลูกสาวทำ สั่งปิดไม่มีกำหนด

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ : รับจ้างทั่วไป
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

ไม่มีได้รับความช่วยเหลือเลย มีแต่ส่งแบบสอบผ่านมา

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

อยากให้มาเปลี่ยนสายไฟให้ เพราะไม่มีเงินจ้าง ใช้มา 60 ปีแล้ว

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1.เดินสายไฟในบ้าน
2. ด้านการเงิน