แผนที่ประเภทคนพิการ

แผนที่ประเภทคนพิการ

= ไม่ระบุ = ทางการเห็น = ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย = ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย = ทางจิตใจ = ทางสติปัญญา = ทางการเรียนรู้ = ออทิสติก